Renditingimused

HAAGISE RENDITINGIMUSED

HAAGISE BRONEERIMINE,TAGATISRAHA, ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

1.1 Broneering on kinnitatud, kui broneerimistasu 50 eurot on tasutud. Broneeringu tasu arvatakse maha rendilepingu sõlmimisel Haagise rendi hinnast.

1.2 Broneeringu muutmine on võimalik kokkuleppel.

1.3 Broneeringu tühistamisel broneerimistasu ei tagastata.

1.4 Rendilepingu sõlmimiseks on vaja Rentnikul esitada EV juhiluba, pass või ID-kaart.

1.5 Rendilepingus on fikseeritud rendi hind ja rendiperiood.

1.6 Tagatisraha haagise rentimisel on 300 eurot, mis tasutakse rendilepingu sõlmimisel.

1.7 Tagatisraha tagastatakse lepingu lõppedes Rentnikule täies ulatuses 7 tööpäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui Rentnik on tekitatud Rendileandjale kahju või on laekunud nõudeid kolmandatelt osapooltelt. Rendileandjal on õigus tagatisrahast kinni pidada kõik rahalised nõuded, mis tulenevad lepingust, selle lisast, Haagise renditingimustest ning kolmandatelt osapooltelt.

1.8 Rendileandja annab haagise Rentnikule üle kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohas, koristatuna ning tehniliselt heas töökorras. Haagise üleandmisel on gaasiballoonid kaasas, veepaagid täidetud ja wc kassett puhastatud. Haagise üleandmisel sõlmitakse rendileping, Rentnik kontrollib vastuvõtmisel Haagise seisukorda ja teatab Rendileandjale Haagise võimalikest vigadest/puudustest koheselt ning need fikseeritakse rendilepingus.

1.9 Rendiperiood algab üldjuhul rendipäeval kell 14.00 ja lõpeb rendi viimasel päeval kell 12.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

1.10 Rentnik tagastab Haagise kokkulepitud ajal ja kohas, samas seisukorras, milles ta selle sai, arvestades normaalset kulumist.

1.11 Rentnikul on õigus tagatisrahast kinni pidada koristusraha 100 eurot, kui haagis ei ole korrektselt koristatud.

1.12 Rentnikul on õigus tagatisrahast kinni pidada 50 eurot, kui wc kassett ei ole tühjendatud ning korrektselt puhastatud.

1.13 Haagise tagastamisel teostavad Rendileandja ja Rentnik haagise ülevaatamise – vead ja puudused, mis tekkisid rendiperioodil hüvitatakse (vähendatakse tagatisraha) Lepingu lisas toodud hinnakirja alusel.

1.14 Kui Haagise tagastamine hilineb siis Rentnik teeb kõik endast oleneva, et sellest aegsasti teatada, mitteteatamisel lisandub trahv 50 eurot, mis peetakse kinni tagatisrahast. Rendiperioodi ületamisel ilma Rendileandja nõusolekuta on Rendileandjal õigus nõuda hüvitiseks kolmekordne renditasu ületatud aja eest. Samuti on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist järgmise Rentniku kahjude korvamiseks, kui järgmisele Rentnikule rendile andmise periood seetõttu hilineb.

1.15 Kui Rentnik tagastab Haagise enne kokkulepitud rendiperioodi lõppu, siis üldjuhul rendiperioodi eest tasutud raha ei tagastata v.a juhul, kui tagastamine toimub mõjuval põhjusel ja selleks on sõlmitud Rendileandjaga uus kokkulepe.

2. RENTNIKU VASTUTUS

2.1 Rentnikul on õigus rentida ja kasutada Haagist transportimiseks, kui ta on vähemalt 21 aastane, omab vähemalt B kategooria mootorsõiduki juhtimisluba ning omab vähemalt kahe aastast sõidu staaži.

2.2 Haagise rendi hind sisaldab kaskokindlustust liikluskindlustuse ja vandalismi puhul, omavastutus on 600 eurot.

2.3 Rentnik kasutab Haagist ainult Eesti Vabariigi piires, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõidumarssuut fikseeritakse rendilepingus.

2.4 Rentnik kohustub mitte andma Haagist üle kolmandale isikule Rendileandja nõusolekuta.

2.5 Rentnik kohustub hoidma Haagist kindlalt lukustatuna kui Rentnik ei viibi isiklikult Haagises.

2.6 Rentnik kohustub Haagist hoidma korras ja suhtuma sellesse heaperemehelikult.

2.7 Haagises on keelatud suitsetada ja majutada loomi (lemmikloomade majutamine haagises lepitakse kokku eelnevalt Rendileandjaga), trahv rikkumise eest 200 eurot, mis peetakse kinni tagatisrahast.

2.8 Rentnik kohustub jälgima parkimis- ja liikluseeskirju, vastasel juhul aga tasuma õigeaegselt kõik Haagisega seotud trahvid, mis esitatakse perioodi kohta millal Haagis oli Rentniku kasutuses. Juhul kui trahv esitatakse eelpoolnimetatud perioodi kohta peale lõpparve tasumist on Rendileandjal kohustus tasuda see ilma vastuväiteid esitamata ja nõuda trahvisumma sisse Rentnikult.

2.9 Rentnik kohustub jälgima Haagise tehnilist korrasolekut rendiperioodil vastavuses Haagise valmistajatehase või Rendileandja ettekirjutusega (kontrollima õhurõhku rehvides jm). Rikete ja häirete puhul kohustub Rentnik koheselt informeerima Rendileandjat ja vajadusel tagastama Haagise.

2.10 Haagise sõidukõlbmatuks muutumisel välismaal kohustub rentnik Haagise transportima Eesti piirini omal kulul.

3. TOIMIMINE RIKKE, ÕNNETUSE VÕI VARGUSE KORRAL

3.1 Rentnik informeerib Rendileandjat koheselt Haagise rikkest, vargusest, röövist või õnnetusest ning täidab Rendileandja korraldusi, muuhulgas koostab õnnetuse puhul koheselt vajadusel avariiskeemi.

3.2 Rentnik informeerib koheselt politseid Haagise vargusest, röövist ja õnnetusest ja esindab suhtes politseiga Rendileandja huve, kuni Rendileandja vabastab Rentniku sellest kohustusest.

3.3 Varguse puhul on Rentnik kohustatud esitama Rendileandjale kõik tema kasutuses olnud Haagise võtmed ja dokumendid.

4. LEPINGU KEHTIVUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

4.1 Leping jõustub allakirjutamisest ja lõpeb Lepingu tingimuste nõuetekohasel täitmisel kõigi osapoolte poolt.

4.2 Allkirjastatud rendileping ja haagise renditingimused on siduvad.

4.3 Lepingu tingimusi võib muuta poolte nõusolekul, mille kohta vormistatakse kirjalik Lepingu muutmise kokkulepe.

4.4 Rendileandjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt enne tähtaegselt ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik ei täida või ei suuda täita Lepingu tingimusi, kahjustab Haagise või Rendileandjat või ohustab enda või teiste turvalisust.

Rendileandja: Rentnik: